Regulamin Newslettera

§ 1  Podstawowe informacje

1. Właścicielem serwisu www.permakultura-projektowanie.pl oraz dostawcą Newslettera jest Joanna Haczkiewicz (osoba prywatna)

2. W Serwisie można kupić towary i usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter. Przy zawarciu umowy (w tym zapis do newslettera) o świadczenie tej usługi cyfrowej dochodzi do płatności danymi osobowymi czyli bezgotówkowo.

3. Niniejszy regulamin odnosi się również do wszystkich witryn internetowych oraz kanałów marketingowych, które są tworzone na potrzeby promocji usług, wydarzeń lub określonych produktów.

 

§ 2 Definicje

 1. Formularz zapisu – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub w innych miejscach w sieci, który umożliwia zapis do usługi Newsletter.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał zapisu na listę Subskrybentów poprzez Formularz Zapisu. Poprzez świadczenie i usługi dochodzi do dostarczania Materiałów.
 3. Materiały – treści cyfrowe (maile, grafika, pliki pdf, dox i inne formaty), dostarczane w w zamian za zapis do usługi Newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który dobrowolnie zapisał się na Newsletter, a tym samym wyraził zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych w ramach tej usługi na adres e-mail podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobach w zamian za możliwość korzystania z usługi.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik musi zapłacić za produkt lub usługę cyfrową, cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin Newslettera – obecny dokument.
 8. Serwis – strona internetowa www.permakultura-projektowanie.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz tzw. „landing pages”
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właścicielka Serwisu może podejmować działania mające na celu weryfikację wieku Użytkowników.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newslettera na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

§ 3 Warunki korzystania z usługi Newsletter

 1. Informacje na temat Newsletter podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter, jeśli będą udostępnione zostaną uregulowane w osobnym Regulaminie Serwisu/Sklepu Internetowego.
 3. Dane kontaktowe na potrzeby niniejszego regulaminu:
 4. Treść Regulaminu newsletter jest udostępniona w stopce Serwisu, a także przy każdym Formularzu zapisu. W dowolnym momencie może zostać pobrany i zapisany przez Użytkownika.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem Newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa autorskiego.
 2. Korzystając z Serwisu, jak np. zapisanie się do usługi Newsletter, należy spełnić podstawowe wymagania techniczne:
  • posiadać urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w sprawny system operacyjny
  • posiadać na urządzeniu zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą HTML5 oraz pliki cookie
  • posiadać aktywne konto e-mail.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter związane jest z przesyłaniem danych internetowych i jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla sieci internetowej, za które Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu Właściciel Serwisu podejmuje działania organizacyjne i prawne oraz korzysta z odpowiednich rozwiązań technicznych jak np. stosowanie protokołu SSL.

 

§ 5 Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

 1. W Serwisie istnieje możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. W ramach umowy Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w § 6 niniejszego regulaminu.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.

 

§ 6 Usługa Newsletter w zamian za płatność danymi

 1. Usługa jaką jest Newsletter polega na kierowaniu do Użytkowników informacji handlowych i marketingowych, takich jak artykuły blogowe, teksty, treści wpisów w mediach społecznościowych, kursy i szkolenia online, rabaty oraz materiały graficzne za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy wypełnić Formularz zapisu, wymagane jest podanie adresu e-mail oraz opcjonalnie swojego imienia. Wymagane jest także potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Newslettera, następnie należy zatwierdzić formularz poprzez komendę „Zapisz się” lub podobną. Pod warunkiem wpisania prawidłowych danych, na adres mailowy zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie zapisu (kliknięcie w aktywny link). Dopiero po zatwierdzeniu adresu zostanie on dodany do bazy Subskrybentów.
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingu bezpośredniego oraz innych treści cyfrowych, wysyłanych w ramach usługi Newsletter. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usługi. W każdej chwili można wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia dostarczania Newslettera i usunięcie danych z bazy mailingowej. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu.
 5. Usługa newsletter jest objęta prawem autorskim i prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera w dowolnej chwili bez podawania przyczyny zrezygnować z usług Newslettera. Aby dokonać rezygnacji, należy:
  • kliknąć w aktywny link o nazwie „Anulowanie subskrypcji”, „Wypisz się” lub podobnej, dostępny na dole każdej wiadomości e-mail, dostarczanej do Ciebie w ramach usługi (wypisanie natychmiastowe)
  • lub mailowo na adres kontakt@permakultura-projektowanie.pl
 7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Zostaniesz o tym poinformowana mailowo. Poinformowanie Użytkownika nastąpi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 

 

§ 7 Usługa Newsletter w zamian za cenę

 1. Użytkownik, który nie chce dokonywać płatności danymi za usługę Newsletter, ma możliwość zawarcia umowy rozliczanej ceną.
 2. Aby otrzymać ofertę oraz dokonać zakupu Materiałów, należy złożyć Zamówienie pod adresem kontakt@permakultura-projektowanie.pl
 3. W celu realizacji Zamówienia należy podać dane niezbędne do jego realizacji: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz (dotyczy przedsiębiorców) nazwę firmy oraz numer NIP.
 4. W odpowiedzi na otrzymanie Zamówienie zostanie udostępniony rachunek oraz dane niezbędne do przelewu środków.

 

§ 8 Reklamacja usługi

 1. Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter w formie elektronicznej lub papierowej pod adresami dostępnymi w §3.3.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Nieobowiązkowe, acz zalecane jest podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 4. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).

 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie oraz w ramach usługi Newsletter, a także o zasadach korzystania z plików Cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

§ 10 Zmiana Regulaminu Newslettera

 1. Właścicielka Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie Newslettera w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy i wynikające uzasadnionych przyczyn.
 2. O zmianach w regulaminie, a także o dacie rozpoczęcia ich obowiązywania Właściciel Serwisu informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Przed rozpoczęciem obowiązywania zmian Użytkownik może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.
 4. Zmiany regulaminu są wiążące dla Subskrybentów, którzy zostali o nich poinformowany w sposób, wskazany w punkcie 2 i nie wypowiedzieli zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy o dostarczenie treści cyfrowych wynikłe między Właścicielem Serwisu o Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwsze kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporów.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Regulamin Newslettera nie ogranicza w żaden sposób praw Użytkownika.
 5. Regulamin Newslettera wchodzi w życie w dniu 10.10.2024 r.
Scroll to Top